Asztalfoglalás

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

 

A Jazz Event Rendezvényszervező Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató, illetve Adatkezelő)  www.bohemrestaurant.hu  weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltet, ahol a Weboldalra látogatók és a Weboldalon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Weboldalon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Szolgáltató tiszteletben tartja Weboldala látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Felhasználó a Weboldal használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

2.1.A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

 

2.2.A szükséges hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve regisztrációkor a kérdéses adatok önkéntes megadásával teszi meg, ezek valódiságáért csakis a Felhasználó tartozik felelősséggel.

 

2.3.A Felhasználó regisztrációjakor kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő a regisztrációhoz kötelezően előírt személyes adatait megfelelően kezelje (Info.tv. 6.§. (5) bekezdés).

 

2.4.A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

2.5.Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

 

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

3.1.Személyes adat kizárólag

-          meghatározott célból,

-          meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

 

3.2. Személyes adatnak minősül: az érintett Felhasználóval kapcsolatba hozható adat (különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret), valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt /közvetlenül vagy közvetve /név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

 

3.3.Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, tehát a Szolgáltató csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a Felhasználó személyes adatait.

 

3.4.Az adatkezelés célja kizárólag a Felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, valamint az esetlegesen igényelt hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció lehetővé tétele, továbbá a felhasználóként regisztrált személyek számára az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések biztosítása.

 

3.5.Az Adatkezelő különleges adatot nem kezel, amennyiben ilyet a Felhasználók bármilyen indokból vagy módon az oldalon közzétesznek, az Adatkezelő tudomására hoznak vagy adatbázisában rögzítenek, az Adatkezelő azokat a tudomásra jutást követően haladéktalanul jogosult törölni.

 

3.6.A Felhasználónak a Weboldalon lehetősége van üzenetet vagy közleményt írni a szolgáltatás használata során vagy azzal összefüggésben. Amennyiben a Felhasználó ezen üzenetben vagy közleményben olyan személyes vagy különleges adatot ad meg, amely a regisztráció során nem került kezelésre, az Adatkezelő úgy tekinti, hogy annak kezeléséhez a Felhasználó kifejezetten hozzájárult, fenntartja az Adatkezelő a jogot arra, hogy az ilyen adatokat haladéktalanul törölje.

 

4. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

Név: Jazz Event Rendezvényszervező Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1137 Budapest, Szent István körút 2. 5. em. 26.

Képviselő neve: Németh Nikolett, Valenta Zsolt

Cégjegyzékszám: 01-09-994709

Nyilvántartásba bejegyző hatóság/bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24188324-2-41

Telefonszám:+36-30/535-1387

E-mail:valenta.zsolt@jazzevent.hu

 

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

5.1. A rögzített adatokat a Szolgáltató törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Felhasználó jogosult bármikor kérni személyes adatainak törlését a nyilvántartásból. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban Felhasználónak bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk levél formájában (Jazz Event Rendezvényszervező Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft. 1137 Budapest, Szent István körút 2. 5. em. 26), vagy e-mailben (eszrevetel@jazzevent.hu).

 

5.2.Az Adatkezelő a kezelt adatokat a Felhasználó regisztráció vagy adatok törlése iránti kérelme vagy a regisztrált felhasználó törlési kérelme hiányában a regisztrált felhasználói fiók 12 hónapon túli inaktivitása esetén törli.

 

6. A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

 

6.1. A Weboldal használata során az Adatkezelő részére tárhely-szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a Felhasználó internethasználatával kapcsolatos adatok (pl. IP/cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak.

 

6.2.Ezen összesített technikai adatokból a Felhasználó személyére, profiljára nem lehet következtetni, ezeket az információkat a Szolgáltató személyes azonosításra alkalmatlan módon, kizárólag a Weboldal technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

 

6.3. A Weboldal bizonyos szolgáltatásainak használata kizárólag felhasználói regisztrációt követően lehetséges. Ezen felhasználói regisztráció során az alábbi adatok megadása feltétele a sikeres regisztrációnak:

  • teljes név*
  • e-mail cím*
  • jelszó*
  • telefonszám*

A fentieken kívül a Felhasználónak néhány olyan adatot szükséges megadnia, amely segítségével a Szolgáltató személyre szabottan tud terméket/szolgáltatást az adott felhasználó figyelmébe ajánlani (születési idő, nem, település, érdeklődési kör).

 

6.4. A Felhasználó a regisztráció során, illetve azt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

 

7. COOKIE ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

7.1. A 6.1., a 6.2., illetve a 7.2. pontokban foglaltakra tekintettel Szolgáltató a Weboldal meglátogatásakor meghatározott típusú cookie-kat helyez el Felhasználó számítógépén. A cookie egy rövid karaktersorozatot tartalmazó, apró méretű fájl, amely a Felhasználó böngészőjének azonosításának célját szolgálja.

 

 7.2. A cookie-k segítenek feltérképezni a fogyasztói szokásokat, hogy Szolgáltató a Weboldalot a Felhasználók igényeihez mérten fejleszthesse. Ezt a Weboldal, illetve annak aloldalainak preferenciáiról a Szolgáltató részére adott statisztikai jellegű tájékoztatással teszik lehetővé.

7.3. Az alkalmazott webanalízis-szoftverek, illetve cookie-k fajtái:

- Google Analytics /látogatói tevékenységet elemző cookie-k/       

- Google Adworks /remarketing célú cookie-k/       

- Adobe Marketing Cloud /remarketing célú cookie-k/

 

7.4. Felhasználó a Weboldalra látogatással és a Weboldal nyújtotta szolgáltatások igénybe vételével ráutaló magatartást tanúsít a cookie-k alkalmazásába való beleegyezésre. Ugyanakkor Felhasználónak – az általa használt böngésző típusától függően, annak konfigurációi között – lehetősége van bizonyos cookie-k letiltására, kikapcsolására, valamint új cookie-k elfogadására, illetve azok beállítására is.

 

8. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

 

8.1.Az adatok megismerésére elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak, azok közzétételére jogosultságuk nincs, harmadik személyek részére történő átadására (adattovábbítás) pedig a törvényben előírtakon kívül, csakis az alábbi esetekben és az alábbi személyek tekintetében, adatfeldolgozási tevékenység céljából kerülhet sor, melyhez a Felhasználó e Tájékoztató és az ÁSZF elfogadásával maga is hozzájárul.

 

8.2.Az adatok feldolgozását az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése jelenti, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 

8.3.Adatfeldolgozónak minősülnek a Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató, illetve szerverhousing cégek (a továbbiakban együtt: Közvetítő Szolgáltatók)

 

8.4.Adatfeldolgozók megnevezése:

 

8.4.1. Közvetítő Szolgáltatók

 

8.4.1.1.Tárhelyszolgáltatást nyújtó Közvetítő Szolgáltató adatai:

Név: Eventrend Project Kft.

Székhely:1146 Budapest Ajtósi Dürer sor 5. 1. em. 1.

E-mail: info@eventrend.hu

Internet: www.eventrend.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-713489

Adóazonosító szám: 12989812-2-42

 

8.4.1.2. Szerverhousing-szolgáltatást nyújtó Közvetítő Szolgáltató adatai:

Név: Deninet Kft.

Székhely: 1188 Budapest, Bercsényi u. 79/b.

Tel.:+36-1-296-0075

Fax: +36-1-296-0076

E-mail: info@deninet.hu

Internet: www.deninet.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-730805

Adóazonosító szám: 13350910-2-43

 

 

9. ADATBIZTONSÁG        

 

9.1. Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, azonban rögzíti, hogy az oldalt tartalmazó számítástechnikai eszközöket nem ő üzemelteti, így ebben a körben mindenkori tárhely-szolgáltatót terheli a felelősség.

 

9.2. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az informatikai felületen kezelt adatokat kizárólag a Weboldal technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja.

 

9.3.A jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzése céljából a személyes adatokhoz való hozzáférés szigorúan korlátozott.

 

9.4.Ugyanakkor a Weboldal esetlegesen tartalmazhat külső, nem a Szolgáltató által kezelt weboldalakra mutató hivatkozásokat, melyeknek tartalmáért, illetve adatkezelési protokolljáért a Szolgáltató már nem vállal felelősséget.

 

 

10. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

10.1.Tájékoztatáshoz való jog:

 

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

 

10.2.A Felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, illetve törlését. Egyes adatok helyesbítésére saját magának is lehetősége van, egyéb esetekben azonban Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 7 napon belül köteles a kért művelet elvégzésére. Törlés esetén az érintett adatok a későbbiekben nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig őrzi meg.

 

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

-          Levelezési cím: 1095 Budapest Komor Marcell utca 1.

-          E-mail:eszrevetel@jazzevent.hu

 

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

 

10.3.Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a.       a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b.      a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c.       törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Szolgáltató köteles a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt kivizsgálni, döntést hozni, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

 

Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

 10.4.Jogorvoslati lehetőségek:

a. a Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

b. az adatkezelési gyakorlattal kapcsolatban felmerülő panasza esetén a NAIH-hoz fordulhat.

 Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu      

 

11. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA     

 

11.1. A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

 

11.2.A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel, tájékoztató e-mail küldése céljából.

 

11.3.Az e-mail címek kezelése elsősorban

-          a Felhasználó azonosítását,

-          a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 

12. HÍRLEVÉL 

 

12.1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel (hírlevél) a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

 

12.2. A hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról.

 

12.3. Ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 

12.4.A hírlevélről való leiratkozás lehetőségét a Szolgáltató mind a Weboldalon, mind pedig a hírlevélben található hivatkozás útján biztosítja. Leiratkozás esetén Szolgáltató a Felhasználó minden olyan személyes adatát törli a nyilvántartásából, mely a hírlevél küldéséhez feltétlenül szükséges.

 

 

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

13.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

13.2.Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, e tekintetben minden felelősség a Felhasználót terheli és a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2017.02.01.

 


címkék:

LEGFRISSEBB HÍREK

Gyermeknapi programok

A minden évben május utolsó vasárnapján tartott gyereknap sok gyermek leginkább várt ünnepnapjai közé tartozik. Hogy miért? Mert ilyenkor számos programlehetőség közül választhatnak a családok, az utcai árusok is ellepik a tereket és mindenhonnan gyermekkacagás hallatszik bármerre is járunk.

Anyák napi ünnepély

„Teljes munkaidős anyának lenni a legjobban fizetett állás… hiszen a fizetség tiszta szeretet.” (Mildred B. Vermont)

születésnapi vacsora ötletek

Amennyiben születésnapi vacsorát, születésnapi bulit akarunk tartani, a legnagyobb dobás természetesen mindig a torta, de nem szabad megfelejtkezni az egyéb harapnivalókról sem, hiszen a vendégek elégedettsége a legfontosabb. Ezzel a néhány egyszerű recepttel, biztosan hatalmas sikert fognak aratni.

Romantikus randi helyszín

Elvinné valahova szerelmét, de nem jut eszébe egyetlen romantikus randi helyszín sem?  Nem kell aggódjon, mi segítünk. Összegyűjtöttünk Önnek néhány ötletet, mellyel garantált lehet a siker.

Ballagási hagyományok - ballagási ebéd helyszín a Bohém étteremben

A ballagási hagyományok már a XIX. század végén elkezdődtek Magyarországon, a XX. századra pedig már teljesen megszokottá vált. Teljesen jogos is, hiszen nem mindennap van ilyen esemény!

Villám diéták és csoda fogyókúrák

A villámgyors fogyás és a csodadiéták kora lejárt! Hiába ígérnek egy hét alatt -10 kilót, ezek nem jelentenek megoldást, legfőképpen egészségkárosodást okoznak csak.

Voucher születésnapi ajándék

A voucher éttermünk egyik legkülönlegesebb szolgáltatása. Ízletes fogásokkal, megkülönböztetett figyelemmel várjuk a párokat. 

Egy egészséges, hatékony és biztonságos diéta

A diéták többsége veszélyes a szervezet egészséges működésére, ezért nem árt utánanézni, mielőtt bármibe is belevágnánk. A megfelelő diéta biztonságos és hatékony.

Nőnapi vacsora helyszín a Bohém Étteremben

Sosem láttunk még ettől szebb videót és verset a nőkről. Így nőnap alkalmával igazán megható, reméljük, hogy sok hölgy örül majd ennek a szívhez szóló videónak.

További hírek >
New York Café TripAdvisor